ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 160 Kč
skladem
Naše cena 3 696 Kč
skladem
Naše cena 3 630 Kč
skladem

Interaktivní sestava


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ČeskéTabule.cz umístěného na webovém rozhraní www.cesketabule.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

ViVeTech s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 03667901,

DIČ: CZ03667901

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86202

Adresa pro doručování: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Telefonní číslo: 605 240 924, 607 865 012

Kontaktní e-mail: obchod@vivetech.cz, obchod@cesketabule.cz

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.1.          Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme zejména služby odborné montáže námi prodávaného zboží, školení, popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

Bližší specifikace služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní.

1.2.          Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3.          Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

-      právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail (článek 4 těchto obchodních podmínek);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

-      právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 6.3 těchto obchodních podmínek).

1.4.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

-      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

V rámci objednávání služeb prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást naší nabídky. Případným podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

  2. SMLOUVA

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Smlouvu o poskytování služeb uzavíráme prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou.   Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.          Jak si můžete naše služby objednat?

V případě zájmu o poskytnutí služby musíte nejprve odeslat nezávaznou poptávku prostřednictvím e-mailu, nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Poptávka musí obsahovat zejména následující náležitosti:

-      jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou;

-      IČ (případně i DIČ, pokud jste registrováni jako plátce DPH) v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou;

-      jméno, příjmení a celou adresu v případě, že jste spotřebitelem;

-      specifikaci poptávané služby spolu s rozsahem jejího poskytování.

Po obdržení poptávky Vás budeme kontaktovat s informacemi s uvedením celkové ceny, způsobu a termínu poskytnutí služby, popřípadě Vás požádáme o uvedení dalších potřebných informací.

Pro objednání služby následně musíte podat závaznou objednávku prostřednictvím e-mailu, nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme, ve kterém vyjádříte souhlas s konečnými podmínkami námi poskytované služby.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky není svou povahou přijetím objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.          Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, ze které byla objednávka provedena, nebo na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu nebo kdy dojde k započetí s poskytováním služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služby, ohledně které nelze odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 4), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.6.          Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7.          V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.8.          Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

  3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.          Jakým způsobem můžete uhradit cenu služby?

Cenu služby uhradíte převodem na náš bankovní účet, případně jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle naší dohody. Pokyny k platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

3.2.          Kdy nastane splatnost ceny?

Cena je splatná do zpravidla 7 dnů od uzavření smlouvy, nebo dle dohody. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

3.3.          V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč), nebo dle dohody v měně EUR.

3.4.          Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5.          Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte nebo si objednáte termín školení před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.6.          Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

Pokud jste spotřebitel a chcete, abychom Vám objednanou službu poskytli okamžitě, sdělte nám v objednávce svůj souhlas s okamžitým poskytnutím služby. V opačném případě Vám bude služba poskytnuta až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Po potvrzení objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně upřesnění informací pro poskytnutí služby.

 

  4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má obecně každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s okamžitým poskytnutím služeb tento důsledek berete na vědomí.

4.1.          Kdy tedy jako spotřebitel můžete odstoupit od smlouvy?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy v případě, že nebudete souhlasit s poskytnutím služeb v této lhůtě. Upozorňujeme, že v takovém případě Vám budou služby poskytnuty až po uplynutí této lhůty. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

4.2.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Upozorňujeme však, že v souladu s § 1834 občanského zákoníku platí, že odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a my jsme již s poskytnutím služby na základě Vaší výslovné žádosti začali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.3.          Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.4.          Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná cena služby;

-      službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

-      v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

  5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména pak občanským zákoníkem.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro poskytování služeb. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro poskytování služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a j Vaší spokojenosti.

 

  6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

6.4.          Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2016