ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 160 Kč
skladem
Naše cena 3 630 Kč
skladem
Naše cena 3 289 Kč
skladem

Interaktivní sestava


Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ČeskéTabule.cz umístěného na webovém rozhraní www.cesketabule.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

ViVeTech s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 03667901,

DIČ: CZ03667901

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86202

Adresa pro doručování: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Telefonní číslo: 605 240 924, 607 865 012

Kontaktní e-mail: obchod@vivetech.cz, obchod@cesketabule.cz

 

jako poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“)

a podnikatelem či právnickou osobou

jako odběratelem služeb (dále jen „odběratel“)

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

  1. Úvodní ustanovení

Poskytovatel poskytuje služby spočívající v odborné montáži prodávaného zboží, školení, popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

1.1.          Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o poskytování služeb či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, prostřednictvím e-mailu, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

1.2.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.          Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.          Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní poskytování služeb. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchodní poskytování služeb, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

1.5.          Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

  2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.          Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2.          Odběratel provádí objednávku prostřednictvím e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednané služby, kontaktní údaje odběratele (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu), místo, kde dojde k provedení služby a zvolený způsob platby. Odběratel je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

2.3.          Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele služeb závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.

2.4.          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo odběrateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb.

2.5.          Odběratel může zrušit objednávky dosud nepřijaté poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese poskytovatele. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné.

2.6.          V případě zrušení objednávky ze strany odběratele, která byla již přijata poskytovatelem, má poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny služby.

 

  3. Platební podmínky

3.1.          Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 

-      v hotovosti bezprostředně po poskytnutí služby;

-      bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na bankovní účet poskytovatele (pokyny pro bezhotovostní platbu budou odběrateli sděleny v přijetí objednávky).

3.2.          Při platbě v hotovosti je cena splatná bezprostředně po provedení služby. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 7 dnů od vystavení faktury, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek odběratele uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.3.          Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.

3.4.          V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.

3.5.          Platba služeb je možná v českých korunách (CZK).

 

  4. Podmínky poskytnutí služby

4.1.          Služba je poskytnuta montáží zboží, popřípadě poskytnutím školení, opravou či jiným jednáním specifikovaným v objednávce. Přesné datum poskytnutí služby závisí na dohodě mezi poskytovatelem a odběratelem.

 

  5. Odstoupení od smlouvy

5.1.          Do doby poskytnutí služby je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel odběrateli cenu služby, která již byla odběratelem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel odběratelem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud odběratel žádný do 5 dnů od odstoupení odběrateli nesdělí).

 

5.2.          Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s úhradou ceny služby déle než 4 týdny.

 

5.3.          Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného termínu poskytnutí služby.

 

5.4.          Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.

 

5.5.          Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.6.          Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

 

  6. Práva z vadného plnění

6.1.          Podmínky uplatnění práv z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem poskytovatele.

6.2.          Objednáním služby bere odběratel na vědomí a souhlasí s tím, že při poskytnutí služby může dojít k některým nevratným změnám na zboží. Za tyto změny poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

 

  7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky poskytovatele

7.1.          Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

  uchovávat jako důvěrné; neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě; nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy; nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2.          Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.

 

  8. Závěrečná ustanovení

8.1.          Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.